ဓမၼေမာ္ကြန္းတိုက္မွ ႀကဳိဆိုပါတယ္

ဓမၼေမာ္ကြန္းတိုက္ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို အဘိဓမၼာစာေမးပြဲကို ဝင္ေရာက္ေျဖဆိုၾကမည့္ ရဟန္းသံဃာ၊ ေယာဂီသူေတာ္စင္ႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တို႔အတြက္ ရည္ရြယ္လ်က္ ျမတ္ဗုဒၶ၏ ဓမၼစာေပေတြထဲမွ ျပ႒ာန္းသင္႐ုိး အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး)၊ အဘိဓမၼာ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္)၊ ဝိသုဒိၶမဂ္ႏွင့္ က်မ္းရင္းမ်ားကို အသံဖိုင္၊ ဗီဒီယိုကလစ္ႏွင့္ စာသားတို႔ျဖင့္ ႏွစ္သက္ရာေရြးခ်ယ္ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ ေဖာ္ျပထားကဲ့သို႔ အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ ေမးျမန္းအႀကံျပဳႏိုင္ၾကဖို႔ စီစဥ္ေပးထားပါတယ္။

အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး)

အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး) တြင္ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ ၾကဖို႔ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္ အကူျပဳ အဘိဓမၼာ အသံဖိုင္ပို႔ခ် ခ်က္မ်ား၊ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ စာသား အေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

အဘိဓမၼာ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္)

အဘိဓမၼာ (ဂုဏ္ထူးေဆာင္) တြင္ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ၾကဖို႔ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ အဘိဓမၼာ အသံဖိုင္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ စာသားအေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားရွိ ပါသည္။

ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

၀ိသုဒၶိမဂ္

ဝိသုဒၶိမဂ္တြင္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုနိုင္ျကဖို့ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပု အဘိဓမၼာ အသံဖိုင္ပို့ခ်ခ်က္မ်ား၊ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားျဖင့္ ပို့ခ်ခ်က္မ်ားနွင့္အတူ စာသားအေနျဖင့္ ဖတ္ရႈေလ့လာနိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားရွိပါသည္။

ေလ့လာဖတ္ရႈရန္

က်မ္းရင္းမ်ား

က်မ္းရင္းမ်ားတြင္ အဘိဓမၼာ စာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာ ေျဖဆိုႏိုင္ၾကဖို႔ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ အဘိဓမၼာ အသံဖိုင္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ စာသားအေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားရွိ ပါသည္။

ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

နိကာယ္

နိကာယ္တြင္ အဘိဓမၼာစာေမးပြဲကို ေကာင္းမြန္စြာေျဖဆိုႏိုင္ၾကဖို႔ စာေမးပြဲဆိုင္ရာ အေထာက္အကူျပဳ အဘိဓမၼာ အသံဖိုင္ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား၊ ဗီဒီယိုကလစ္မ်ားျဖင့္ ပို႔ခ်ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ စာသားအေနျဖင့္ ဖတ္႐ႈေလ့လာႏိုင္ေစရန္ စီစဥ္ထားရွိ ပါသည္။

ေလ့လာဖတ္႐ႈရန္

ဆက္သြယ္အႀကံျပဳရန္

အီးေမးလ္ dhammaarchivist@gmail.com သို႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။