မဂၤလာတရားေတာ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွုဆရာျဖစ္သင္တန္း (၂၀၁၇) သင္ခန္းစာ Slide မ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း၏ မဂၤလာတရားေတာ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွုဆရာျဖစ္သင္တန္း (၂၀၁၇) သင္ခန္းစာ Slide မ်ား။
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕မွ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ နံနက္ ၀၈၀၀ နာရီမွ ညေန ၀၄၀၀ နာရီ ထိ မဂၤလာဗ်ဴဟာအသင္းခ်ဳပ္တြင္ သင္တန္းရွိပါသည္။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား