ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁+၂) ပါဠိေတာ္မွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ျပဳစုထားသည့္ ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁+၂) ပါဠိေတာ္မွတ္စု စာအုပ္ေလးပါ။ စာအုပ္ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

 

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား