၁၃၈၁ (၂၀၁၉) - ခုႏွစ္၊ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ နိကာယ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား

၁၃၈၁ (၂၀၁၉) - ခုႏွစ္၊ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ နိကာယ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား  ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္စု(၁) ၀ိနည္း (၅) က်မ္းေအာင္
အုပ္စု(၁) ၀ိနည္း (၄) က်မ္းေအာင္
အုပ္စု(၁) ၀ိနည္း (၃) က်မ္းေအာင္
အုပ္စု(၁) ၀ိနည္း (၂) က်မ္းေအာင္
ုအုပ္စု(၁) ၀ိနည္း (၁) က်မ္းေအာင္
----------
အုပ္စု(၂) ေအာင္စာရင္း
---------
အုပ္စု(၃) ေအာင္စာရင္း
---------
အုပ္စု(၄) ေအာင္စာရင္း
--------
အုပ္စု(၅) ေအာင္စာရင္း
--------
အုပ္စု(၆+၇) ေအာင္စာရင္း
--------
အုပ္စု(၈) မဟာ၀ိဒူ ပထမပိုင္းေအာင္စာရင္း
--------
မဟာ၀ိဒူ ေအာင္စာရင္း
--------
အုပ္စု(၉) အဘိဓမၼာ ဒုတိယပိုင္းေအာင္စာရင္း
--------

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB Page  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။