အာဂုံမဲ့သဒၵါ

အရွင္ဣေႏၵာဘာသ(နတ္ေမာက္) ေရးသားျပဳစုထားသည့္ အာဂုံမဲ့သဒၵါစာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ Website မွာ တင္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ပါသည္ဘုရား။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား