မူလ-ခႏၶယမက သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ား

ဆရာမႀကီးေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်ထားတဲ့ မူလ-ခႏၶယမက သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  Website တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာမႀကီးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား