ဝီထိမုတ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ ပို႔ခ်ေတာ္မူသည့္ ပထမငယ္တန္းႏွင့္ သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္ဆိုင္ရာ ဝီထိမုတ္ပိုင္း ပို႔ခ်က္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား