ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "မာတိကာ" သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ မာတိကာဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း
ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "မာတိကာ' သင္ခန္းစာ (၁၇)ခု Youtube Link မ်ား  ....

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Y49fz-9E2OI
(နိဒါန္း၊စိတ္ေစတသိက္ယွဥ္ပုံ၊႐ုပ္ေလ့လာမႈ၊ပရမတၳတရား၄ပါးကိုခန္၊အာ၊ဓာတ္၊သစၥာဖြဲ႕ပုံ)23.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=PMepPOpKEps
(မာတိကာမည္ပုံ၊တိကမာတိကာရွင္းလင္းမႈ၊ကုသလတိက္၊ေဝဒနာတိက္မွအစ)23.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၃)
https://www.youtube.com/watch?v=ARTlh0Rmbhs
(ေဝဒနာတိက္အဆက္၊ပီတိ၊ဝိပါက၊ဥပါဒိန္နတိက္အစ)23.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၄)
https://www.youtube.com/watch?v=WXCKDNtSV7k
(ဥပါဒိႏၷတိက္အဆက္၊သံကိလိ႒တိက္၊ဟီနတိက္၊ဝိတကၠတိက္။)23.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၅)
https://www.youtube.com/watch?v=qXxU0auggY4
(ဒႆန၊ဒႆန ေဟ တု ၊အာစယဂါမိ၊  ေသ ကၡ ၊
မိစ္ဆတ္တ၊ဥပ္ပန္နတိက္ အစ)24.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၆)
https://www.youtube.com/watch?v=FI7ScbGqqpo
(ဥပ္ပန္နအဆက္၊သနိဒႆန၊ပရိတ္တ၊ပရိတ္တာရမ္မဏတိက္)
24.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၇)
https://www.youtube.com/watch?v=VETdjBi3fic
(အတီတ၊အတီတာရမ္မဏ၊အဇ္ဈတ္တ၊အဇ္ဈတ္တာရမ္မဏတိက္)
24.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၈)
https://www.youtube.com/watch?v=ijoPwv8gHjQ
(မဂၢါရမၼဏတိက္)တိကမာတိကာၿပီး။24.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၉)
https://www.youtube.com/watch?v=J7cmmDzR7xw
(ဒုကမာတိကာအစ-နိဒါန္း၊ပုံေသနည္းမ်ား)24.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၀)
https://www.youtube.com/watch?v=lkHDJkRaEEw
(အာသဝ၊ဩဃ၊ေယာဂေဂါစၦက)ဆက္ရန္က်န္။25.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၁)
https://www.youtube.com/watch?v=wZZqAg6wMQA
(အာသဝ၊ဩဃ၊ေယာဂအဆက္၊သေညာဇန၊ဂႏၴေဂါစၦက)25.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၂)
https://www.youtube.com/watch?v=yLlWTLMv0fo
(ဥပါဒါန၊နီဝရဏ၊ပရာမာသေဂါစဆွက)25.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၃)
https://www.youtube.com/watch?v=WsgOXYx5-sk
(ကိေလသ၊ေဟတုေဂါစၦကအစ)26.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၄)
https://www.youtube.com/watch?v=KIH9W85HBTA
(ေဟတုေဂါစၦက အဆက္၊စူဠႏၲရဒုက္၊မဟႏၲရဒုက္အစပိုင္း)(စိတၱသဟဘုေနာဓမၼာတြင္ဝိညတ္ေဒြအတြက္႐ူပကၡႏၶာဖြဲ႕ရန္က်န္ေန၍ခႏၶာ၃ပါးအစား၄ပါးျပင္ဆင္နားလည္ေပးပါရန္)26.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၅)
https://www.youtube.com/watch?v=-s5U6ucBORo
(မဟႏၲရဒုက္အဆက္၊ပိ႒ိဒုက္အစ)26.3.2020.

မာတိကာ သင္ခန္းစာ(၁၆)
https://www.youtube.com/watch?v=-R_fuW9Vw2M
(ပိ႒ိဒုက္အဆက္၊သုတၱႏၲိကဒုကမာတိကာ)
ဒုကမာတိကာၿပီး။26.3.2020.

(မာတိကာ ပါဠိေတာ္ပူေဇာ္)
https://www.youtube.com/watch?v=tptJVw7KgqI

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား