ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဓာတုကထာ(၁+၂)''သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ "ဓာတုကထာ(၁+၂)'' ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္
✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️✍️

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း
ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဓာတုကထာ(၁+၂)'' သင္ခန္းစာ (၁၉)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=FbF4zuoXUT8
(နိဒါန္း+မာတိကာ၅မ်ိဳး+နယမာတိကာ+အဗၻႏၲရမာတိကာ)24.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=99kDS1NWUlc
(အဗ္ၻႏၲရမာတိကာက်န္တာ+က်န္မာတိကာ၃မ်ိဳးဆက္ရွင္း+ပထမနယစ)24.7.2020(ဗာဝီသတႎ..ေရတြက္အပ္၄.၇.၁၃.စာရွင္းရာတြင္ သညာကၡႏၶာမရတာကိုရွင္းစဥ္၌သခၤါရကၡႏၶာဟုမွားေျပာမိတာျပင္နားလည္ေပးပါရန္)

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၃)
https://www.youtube.com/watch?v=-UHLTfpiiGk
(ပထမနယ)24.7.2020.
(သတိပဌာန္စသည္၉ပါးရွင္းရာ၌စာေလာသြားၿပီးအကုန္ၿခဳံေျပာမိသျဖင့္
ဣဒၶိပါဒ္(၂.၂.၂)၊ဈာနံ(၂.၁.၁)ရသည္ကိုမရွင္းျဖစ္ပဲအကုန္ေရာၿပီး(၁.၁.၁.)ထဲေျပာမိသည္ကိုျပင္ဆင္နားလည္ေပးပါရန္ေတာင္းပန္ပါသည္ရွင္)

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၄)
https://www.youtube.com/watch?v=XSD89vE2Kaw
(ပထမနယ အနက္ေပးပုံနမူနာ+ဓာတုအႏွစ္ခ်ဳပ္ရွင္း)24.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၅)
https://www.youtube.com/watch?v=BwHHVO96Yyo
၊(ဒုတိယနယ)27.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၆)
https://www.youtube.com/watch?v=LqQ8bTiKk1I
(၂နယဥဒါန္းစဥ္ဂါထာ+၃နယ)27.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၇)
https://www.youtube.com/watch?v=264ZLgcLzMI
(၃နယဥဒါန္းစဥ္+၄နယ)27.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၈)
https://www.youtube.com/watch?v=kh_xEvQa9Ck
(၅နယ)27.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၉)
https://www.youtube.com/watch?v=BobkdbRzIFw
(၅နယက်န္တာ+၆နယ အစ)27.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၀)
https://www.youtube.com/watch?v=etkl-YA5584
(၆နယ ဆက္ရွင္း)29.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၁)
https://www.youtube.com/watch?v=mSXwBjq7qCA
((၆နယ ဆက္ရွင္း)29.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၂)
https://www.youtube.com/watch?v=mnggh6lheW0
(၇နယ )29.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၃)
https://www.youtube.com/watch?v=AsxAJ78gRFg
(၉+၁၂နယ)29.7.20200

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၄)
https://www.youtube.com/watch?v=T4YzFzr1zsU
(၉+၁၂နယဆက္ရွင္း)29.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၅)
https://www.youtube.com/watch?v=sZf3Utoa5r0
(၁၁နယ)31.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၆)
https://www.youtube.com/watch?v=kfL_4oe0nvA
(၁၃နယရွင္း)+,(၁၀နယစရွင္း)31.7.2020

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၇)
https://www.youtube.com/watch?v=52MGY_6V06s
(၁၀နယဆက္ရွင္း)31.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၈)
https://www.youtube.com/watch?v=Ew0P6FhIiCk
(၁၉နယဆက္ရွင္း)+(၈ႏွင့္၁၄နယတြဲရွင္း)31.7.2020.

ဓာတုကထာက်မ္း(၁+၂)   သင္ခန္းစာ(၁၉)
https://www.youtube.com/watch?v=1lQhDbCvkBo
(၁၄နယ ဆက္ရွင္း)
ဓာတု ၁+၂ ၿပီးပါၿပီရွင္

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား