ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္းဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ

ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ "ဆဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ ဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Youtube တြင္ တင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ ယင္း Link မ်ားကိုပါ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ဓမၼစာေပပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္အရ ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန ပို႔ခ်ေပးေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ(၂၂)ခု. Youtube  Link မ်ား....

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=xnIz2JwP420
(နိဒါန္း၊အႏုလုံပိုင္းမွ၉.၁၇.၃၊၃.၇.၃၊၁.၁.၁ထြက္ေပၚလာပုံရွင္း၊သဟႀကီး၄ပစၥည္းသုဒၶသခ်ၤာထြက္ေပၚလာပုံရွင္း)13.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=XbnY7msCfzs
(အႏုလုံပိုင္းမွသဟႀကီး၄.(.၉.၁၇.၃)အေသးစိပ္ရွင္း)
13.6.2020

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၃)
https://www.youtube.com/watch?v=t6eYtQa8ios
(အႏုလုံ..သဟႀကီး၄အဆက္ )13.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၄)
https://www.youtube.com/watch?v=ukCI2Ot8R9Q
(သဟႀကီး၄ အၿပီး၊ေဟတု(၉.၁၇.၃)အစ)
13.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၅)
https://www.youtube.com/watch?v=Ui2xTLeDO8c
(ေဟတုအဆက္-အၿပီးထိ၊အဓိပတိ(၉.၁၇.၃)မွသာဓိေဇာ၅၂ရွင္း၊သ႐ုပ္ခြဲ၊ကု-ကု)14.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၆)
https://www.youtube.com/watch?v=bVLijYBj9Zc
(အဓိပတိအဆက္-အၿပီးထိ)14.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၇)
https://www.youtube.com/watch?v=2enO6JSBRno
(ကမၼ (၉.၁၇.၃)ကုသလပဒ၃ခ်က္၊အကုသလပဒ၃ခ်က္၊ဗ်ာ-ဗ်ာပဝတၱိ)14.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၈)
https://www.youtube.com/watch?v=-qUW1XXHk_Y
(ကမၼအဆက္-အၿပီး၊အာဟာရ၊ဣံ၊(၉.၁၇.၃)19.6.2020

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၉)
https://www.youtube.com/watch?v=jPm4n7H__fc
(၉.၁၇.၃.မွ ဈာန၊မဂၢ၊ဝိပၸယုတၱ အစ)19.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၀)
https://www.youtube.com/watch?v=txZCPKrEptQ
(ဝိပၸ အဆက္(၉.၁၇.၃.ၿပီး)+ပုေရ(၃.၇.၃)ယွဥ္ေျပာ၊
အာ-ဒိမွအာရမၼဏ ကု-ကု၊အကု-အကု၊ဗ်ာ-ဗ်ာပဝတၱိ)
19.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Lsf-j7qaKfI
(၃.၇.၃.မွ အာရမၼဏဗ်ာ-ဗ်ာပဋိႏွင့္က်န္တာ။
အနံ၊သနံ၊နတထွိ၊ဝိဂတ။)19.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၂)
https://www.youtube.com/watch?v=TQ199XTnT7E
(၃.၇.၃.မွ ဥပနိႆယ၊အညမည)21.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၃)
https://www.youtube.com/watch?v=GtTDwkoLQy8
(၃.၇.၃.မွအာေသဝန၊+ဝိပါက၁.၁.၁.)
အႏုလုံပိုင္းၿပီးပါ၏။21.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၄)
https://www.youtube.com/watch?v=iZEUYehtf90
(ပစၥနိက္အစ စတုဝါရ၊ေဒြဝါရရွင္း၊+နေဟတု)21.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၅)
https://www.youtube.com/watch?v=pF-v9ZevpV8
(နအာရမၼဏာဒိ၊နအညမည၊နအဓိပတိ(ကုသလပဒ၃၊အကုသလပဒ၃၊ဗ်ာ-ဗ်ာပဝတၱိ၊)21.6.2020.

(နအညမည႐ုပ္သက္သက္ကတၱားေကာက္မွာ"နအညမညပစၥယာဟူေသာဟိတ္ပါဌ္၏အရကား"ဟုမွားေျပာမိသည္ကို"အဗ်ာကေတာဓေမၼာဟူေသာကတၱားပုဒ္၏အရကား"ဟုျပင္ဆင္နားလည္ေပးပါရန္)

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၆)
https://www.youtube.com/watch?v=rD0zfACPen0
(နအဓိပတိ က်န္တာဆက္၊)23.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၇)
https://www.youtube.com/watch?v=Rnc6yrroj20
(နပုေရ၊နဝိပၸ။(ယွဥ္မွတ္)၊နအာေသဝနမွကုသလပဒ၃ခ်က္)23.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၈)
https://www.youtube.com/watch?v=KuGH9t5bsw0
(နအာေသဝနက်န္တာဆက္၊နကမၼ။)23.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၉)
https://www.youtube.com/watch?v=2iCFtjAnzIk
(နဝိပါက၊နဟာ၊နဣံ၊နဈာ၊နမဂဂွ)23.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂၀)
https://www.youtube.com/watch?v=P27JpU3Eq38
(ခႏၶာဝါရ..၁၄ဝါရရသည္ မွအခ်ိဳ႕)23.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂၁)
https://www.youtube.com/watch?v=hShalxCuEyo
(၁၄ဝါရမွက်န္၊၁၅ဝါရ။)26.6.2020.

ဆဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂၂)
https://www.youtube.com/watch?v=9aftEkMhHsA
ခႏၶာဝါရ
(၂၂၅ဝါရ၊၂၁၀ဝါရ၊၂၃၉ဝါရ၊၃၀ဝါရ၊၁ဝါရ၊၇ဝါရ၊၄၇ဝါရ)

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား