ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼရဲ႕က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈအစီအစဥ္

ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ဆဝါရသခ်ၤာ'' သင္ခန္းစာ (၁၂)ခု Youtube Link မ်ား  ....

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=Sch7HIqhGoc
(ဆသခ်ၤာအတြက္အႏုလုံႏွင့္ပစၥနိက္သုဒၶသခ်ၤာမ်ားတိုင္ထူႏႈိင္းယွဥ္မွတ္နည္း)28.6.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=Opz5_MEZM0k
(တိုင္ထူမွတ္နည္း အဆက္၊
+
အႏုလုံစ(အႏုလုံမူအႏုလုံမူလီ)ေဟတုမူစ)28.6.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၃)
https://www.youtube.com/watch?v=CPzE0sfSM34
(‌အႏုလုံမွ ေဟတုမူက်န္တာဆက္၊အာဒိ၊အဓိ၊အည၊ပုေရမူ)28.6.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၄)
https://www.youtube.com/watch?v=u_xmsyMEGg8
(အႏုလုံမွ ပုေရမူက်န္တာဆက္၊အာေသ၊ကမ္၊ဝိပါ၊ဟာ၊ဣံ၊ဈာ၊မဂ္ မူ) 28.6.2020

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၅)
https://www.youtube.com/watch?v=WJ63Js7AMkY
((အႏုလုံက်န္တာဆက္ရွင္း)
+
ပစၥနိက္(ပစၥနိက္မူပစၥနိက္မူလီ)စတုဝါရ မွ နေဟတုမူ)
30.6.2020

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၆)
https://www.youtube.com/watch?v=BwSLLvw1tMI
(ပစၥနိက္ စတုဝါရမွ နေဟတုမူက်န္တာဆက္+နအာဒိ၊နအဓိ၊နအညမူ)30.6.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၇)
https://www.youtube.com/watch?v=_tfo6X0pJwo
(ပစၥနိက္ စတုမူမွ နပုေရ၊နပစ္ဆာ၊နအာေသ၊နကမ္မ၊နဝိပါ၊နဟာ၊နဣံ၊နဈာ၊နမဂ္ဂမူ၊နဝိပ္ပယုတ္တ မူစ)30.6.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၈)
https://www.youtube.com/watch?v=Bmzf7CbaD88
(ပစၥနိက္စတုဝါရ နဝိပၸ ဆက္၊ေဒြဝါရ အကုန္ရွင္း)30.6.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၉)
https://www.youtube.com/watch?v=QiXJP5ZW_VY
(အႏုေလာမပစၥနိက္ႏွင့္ပစၥနိယာႏုေလာမယွဥ္မွတ္နည္း၊
+အႏုေလာမပစၥနိက္ရွင္း)2.7.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁၀)
https://www.youtube.com/watch?v=eSbyKdbjVxg
(အႏုေလာမပစၥနိက္ ဆက္ရွင္း
+ပစၥနိယာႏုေလာမ စတုဝါရ)2.7.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁၁)
https://www.youtube.com/watch?v=VZZviXU3o3E
(ပစၥနိယာႏုေလာမ ေဒြဝါရ
+ဆသခ်ၤာေမးခြန္းေဟာင္းအခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈ)2.7.2020.

ဆဝါရသခ်ၤာ သင္ခန္းစာ(၁၂)
https://www.youtube.com/watch?v=yupbFvNPMEk
(ဆသခ်ၤာေမးခြန္းေဟာင္းအခ်ိဳ႕ေလ့လာမႈ)
ဆသခ်ၤာၿပီးပါ၏။

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား