ဆရာမႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာလူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ" သင္ခန္းစာ

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ ဓမၼစာေပဓမၼဒါနျပဳမႈအစီအစဥ္အရ ဆရာမေဒါက္တာဝင္းျမင့္သိန္း ဓမၼဒါန သင္ၾကားပို႔ခ်ေသာ
လူပုဂၢိဳလ္မ်ားဆိုင္ရာ "#ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ'' သင္ခန္းစာ (၁၈)ခု Youtube Link  မ်ား  ....

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=yL-PVL4iqaM
(မ်ိဳးပစၥည္းမ်ားနိဒါန္းမိတ္ဆက္+သဟငယ္မွေဟတု)
6.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=--8Gj6lCgNo
(သဟငယ္မွေဟတုက်န္တာ+သဟာဓိ)6.7.2020

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၃)
https://www.youtube.com/watch?v=WY3w0CFaktM
(သဟငယ္မွသဟကမ္၊နာမ္ဟာ၊သဟတႎ)6.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၄)
https://www.youtube.com/watch?v=Z2DiT6XEeaI
(သဟငယ္မွ ဈာန၊မဂၢ+သဟႀကီး၄ စ)6.7.2020

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၅)
https://www.youtube.com/watch?v=BZ11hQ2_DJ4
(သဟႀကီး၄ဆက္+သဟလတ္မွအညမည၊ဝိပါက)
8.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၆)
https://www.youtube.com/watch?v=65SrchtM3AE
(သဟလတ္မွ သမၸယုတၱ+သဟဝိပ္+အာရမၼဏမ်ိဳးမွ 
ကု-ကု(ပါဠိေတာ္က်က္ပုံပါရွင္း)8.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၇)
https://www.youtube.com/watch?v=v-aOIdggQAE
(အာရမၼဏ ကုသလပဒက်န္တာဆက္+အကုသလပဒ၃ခ်က္+ဗ်ာ-ဗ်ာ စ)8.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၈)
https://www.youtube.com/watch?v=rViaJMqINKI
(အာရမၼဏမ်ိဳးမွ အာရမၼဏ ဗ်ာ-ဗ်ာ ဆက္၊ဗ်ာ-ကု၊ဗ်ာ-အကု။အာဓိ =အာရမၼဏူ)8.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၉)
https://www.youtube.com/watch?v=7IyHVuWVWw4
(အာပု၊ဝတ္ထာ၊အာပုဓိ၊ဝတ္ထာဓိ+
အနန္တရမ်ိဳးမွ အနံ၊သနံ၊အနန္တ႐ူ၊နတ္ထိ၊ဝိဂတ စ)10.7.2020

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၀)
https://www.youtube.com/watch?v=fQQEQrvVbU0
အနႏၲရက်န္တာဆက္+အာေသ
10.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၁)
https://www.youtube.com/watch?v=dMUK6IHEyZI
(အနႏၲရမ်ိဳးမွအနံကမ္+
ဥပနိႆယ ကု-ကု(ပါဠိ‌ေတာ္က်က္ပုံပါရွင္း)+ကု-အကု)10.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၂)
https://www.youtube.com/watch?v=P0Kv-IAmyMM
(ဥပနိႆယမွ ကု-ဗ်ာ၊အကု-အကု ပါဠိေတာ္က်က္ပုံပါပါ)10.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၃)
https://www.youtube.com/watch?v=QSdf4NCQMJA
(ဥပနိႆယမွ အကု-ကု၊အကု-ဗ်ာ၊+အဗ်ာကတပဒ၃ခ်က္+ကမၼ၄မ်ိဳးယွဥ္မွတ္ပုံ)10.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၄)
https://www.youtube.com/watch?v=7l8rj0zwi4g
(ဝတ္ပု၊ပုတႎ၊ပစာၦဇာတ အစ) 12.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၅)
https://www.youtube.com/watch?v=JLrFI4lQxbE
(ပစာၦဇာတအဆက္၊႐ုပ္ဟာ၊႐ူပတႎ။+မိႆက၃မ်ိဳးယွဥ္ရွင္း) ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤၿပီး၏။12.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၆)
https://www.youtube.com/watch?v=BFu346am6ro
(ပစၥယနိ‌ေဒၵသစ ၊ပဥွာဝိႏွင့္ယွဥ္မွတ္နည္း(ကတၱား၊သမၸဒါန္၊က႐ိုဏ္း။+ေဂတု၊အာရမၼဏ၊အဓိပတိ။)12.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၇)
https://www.youtube.com/watch?v=W__dL0P7y1s
(ပစၥယနိ‌ေဒၵသမွ အဓိပတိဆက္၊သဟ၊အည၊နိႆယ၊ပုေရ၊ပစာၦ)12.7.2020.

ပဉႇာဝါရဝိဘဂၤ သင္ခန္းစာ(၁၈)
https://www.youtube.com/watch?v=zaKH5LrxWNI
(ပစၥယနိေဒၵသမွ ဥပနိႆယ၊အာေသ၊ဝိပၸ။+ခႏၶာဝါရအခ်ိဳ႕)12.7.2020.

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား