ဆရာမႀကီး ေဒါက္တာ ေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်သည့္ ပဉႇာဝါရ သခ်ၤာ(၁+၂)

ပဉႇာဝါရ သခ်ၤာ(၁+၂)..အပိုင္း ၁၇ ပိုင္း

အမိပမာပရႏွင့္ဓမၼအသင္းရဲ႕ဓမၼစာေပမ်ားဓမၼဒါနပို႔ခ်မႈမ်ား(က်မ္းရင္းပို႔ခ်မႈဓမၼဒါန)

ပဉႇာဝါရသခ်ၤာ(၁+၂) က်မ္းအတြက္  သင္ခန္းစာမ်ား..................
 ဆရာမႀကီး Dr.ေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း (မဟာအာဘိဓမၼိကဝိသိဌ ဥကၠဌကလ်ာဏဉာဏဓဇ) ၏ Video အပိုင္း (၁၇)ခုကို Youtube မွတိုက္႐ိုက္ၾကည့္ရႈပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

အပိုင္း...၁
https://www.youtube.com/watch?v=Q0ISOT3dE3E    

အပိုင္း..၂
https://www.youtube.com/watch?v=lQ1rXC71G0c

အပိုင္း... ၃
https://www.youtube.com/watch?v=S13mXQlHFGY

အပိုင္း... ၄
https://www.youtube.com/watch?v=-SSk8eq1D-0

အပိုင္း...၅
https://www.youtube.com/watch?v=daTOrT2Eop4

အပိုင္း...၆
https://www.youtube.com/watch?v=_HMOJ8ttdVI

အပိုင္း...၇
https://www.youtube.com/watch?v=X1u_iYRb76g

အပိုင္း... ၈
https://www.youtube.com/watch?v=1HLjOR1e3KI

အပိုင္း...၉
https://www.youtube.com/watch?v=2sl1dXcph-Y

အပိုင္း...၁၀
https://www.youtube.com/watch?v=xFMINmdPI4s

အပိုင္း...၁၁
https://www.youtube.com/watch?v=TOQ7OQ-6duw

အပိုင္း... ၁၂
https://www.youtube.com/watch?v=_Ff8PKzlWU8

အပိုင္း...၁၃
https://www.youtube.com/watch?v=ojWsBbysuHM

အပိုင္း...၁၄
https://www.youtube.com/watch?v=ey_OLk52DKE

အပိုင္း... ၁၅
https://www.youtube.com/watch?v=Aa2pS3zQFxU

အပိုင္း... ၁၆
https://www.youtube.com/watch?v=FZVtXlsZNAc

အပိုင္း... ၁၇
https://www.youtube.com/watch?v=Eyv2H0NhK4Y

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား