အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ ပို့ချတော်မူသည့် သမာသ်ပိုင်း

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ် - သမာသ်-၁) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=NDNubJQNmdY&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ် - သမာသ်-၂) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=-V9uxqLAwhk&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၃) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=3gwcPr0oXEk&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၄) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=KxLlFYy8GHs&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၅) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=2T1tKkaALJQ&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၆) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=gkRH9dTKgOQ&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၇) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=LH14Fpw_5K4&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၈) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=TW2DqnGZWLw&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၉) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=OJxzy3O7bJc&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၀) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=Q_Xeh8GZK50&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၁) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=geOpvhhxdFg&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၂) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=wwa63vm2INc&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၃) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=vNUEXS1swjM&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၄) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=BcEo6O_RBhQ&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၅) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=wE4S9LvTlmw&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၆) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=3wFoVWK1PKc&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၇) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=kODlIUO481E&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၈) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=wjDXD86wQBc&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၁၉) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=oCBoo-dNoh0&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၀) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=grCoXDZsRQg&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ်( (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၁) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=CrJx5REmXR4&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၂) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://www.youtube.com/watch?v=K_DQEPRsVjM

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၃) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=tG-gx0S6Fb4&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၄) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=6TZ5abnQWzw&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၅) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=CP1ZFk8W-1Y&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၆) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=fc2mQ0rjVUQ&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၇) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ 
https://youtube.com/watch?v=oi9J--ss__8&feature=share

ပါဠိသဒ္ဒါပို့ချစဉ် (ပထမလတ်-သမာသ်-၂၈) အရှင်ဂုဏာလင်္ကာရ
https://youtube.com/watch?v=K_DQEPRsVjM&feature=share

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား