႐ုပ္ပိုင္း ပို႔ခ်မႈ မွတ္တမ္း

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၁)
https://youtu.be/YNYxKVFi_PI

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၂)
https://youtu.be/E9fRbBwMZmw

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၃)
https://youtu.be/uTl0E7fvVaI

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၄)
https://youtu.be/9aHOq2nQkbs

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၅)
https://youtu.be/mKsF22Xz-NA

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၆)
https://youtu.be/iprktujPvNw

႐ုပ္ပိုင္း ပုိ႔ခ်မႈ(၇)။က်မ္းရင္း ၿပီးပါၿပီ
https://youtu.be/JLsiW_Lhmdg

႐ုပ္ပိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ပို႔ခ်မႈ(၈)။
သာမေဏေက်ာ္ သဂၤဟအလင္းတန္း
https://youtu.be/3AhSFPhZWuY

႐ုပ္ပိုင္း ေနာက္ဆက္တြဲ ပို႔ခ်မႈ(၉)။
သာမေဏေက်ာ္ သဂၤဟအလင္းတန္း
https://youtu.be/915lG0tpa7Y

ေနာက္ဆက္တြဲ ပို႔ခ်မႈ(၁ဝ)
ဝီထိႏွင့္သုံးခ်က္စု ဘာသာဋီကာ
(မႏၵာယုကစစ္တမ္းႏွင့္႐ုပ္ဝီထိမ်ား)
https://youtu.be/wQ-FO4xKxMM

28-8-2022 စာဝါၿပီးပါသည္

 အ႐ွင္သီလဝံသာလကၤာရ(ေရစႀကိဳ)
ဗဟန္း.မဟာဝိသုဒၶါ႐ုံပါဠိတကၠသုိလ္

သာမေဏေက်ာ္(၆)ဘြဲ႔. 
ဓမၼာစရိယ(၄)ဘြဲ႔.
အစုိးရနိကာယ္-ဝိနယဝိဒူ.
အဂုၤတၱရနိကာယဝိဒူ.
အဘိဓမၼဝိဒူ.ဒီဃနိကာယဝိဒူ.
သံယုတၱနိကာယဝိဒူ.
ခုဒၵကနိကာယဝိဒူဘြဲ႔။

႐ုပ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္(၁)

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား