ဆရာမကြီးဒေါ်ဝင်းမြင့်သိန်း ပို့ချသည့် သစ္စယမကကျမ်း

သစ္စယမကကျမ်းသင်ခန်းစာ(၁)
https://www.youtube.com/watch?v=is9FhfgCKAg
နိဒါန်းပိုင်း+ပဏ္ဏတ္တိဝါရ...ဥဒ္ဒေသ
နိဒ္ဒေသ..ပဒသောဓနဝါရ (စတင်ရှင်း)
(ပဒသောဓနဝါရ၊ဒုက္ခသစ္စာအတွက်ပစ္စနိက် အနုလောမတဖက်ရ စာရေးရာမှာ"ကာယိကံဒုက္ခံစေတသိကံဒုက္ခံ" နောက် မှ"ဌပေတွာအဝသေသံ"ကျန်ခဲ့သည်ကိုထည့်မှတ်ပေးပါရန်)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂)
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ebZR56O3c
25.7.2022...ပဏ္ဏတ္တိဝါရ...နိဒ္ဒေသ..
ပဒသောဓနဝါရ (ဆက်ရှင်း)(သမု၊နိရောဓ၊မဂ္ဂ)
ပဒ‌သောဓနမူလစက္ကဝါရ(ဒုက္ခသစ္စာမူ၊ သမုဒယသစ္စာမူ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၃)
https://www.youtube.com/watch?v=2rbUnBTffBE
25.7.2022..ပဏ္ဏတ္တိဝါရ...နိဒ္ဒေသ..
ပဒ‌သောဓနမူလစက္ဝါရ(နိရောဓ သစ္စာ မူမဂ္ဂ သစ္စာမူ)
သုဒ္ဓသစ္စဝါရ၊ သုဒ္ဓသစ္စမူလစက္ကဝါရ
ပဝတ္တိဝါ....ဩကာသဝါရ။

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၄)
https://www.youtube.com/watch?v=ovLIlMePmoE
25.7.2022...ပဝတ္တိ ဝါရ...(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ_နိ)
ပစ္စုပန္နဝါရ၊ ဒုက္ခမူ-သမုဒယမူလီ/ ဒုက္ခမူမဂ္ဂမူလီ

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၅)
https://www.youtube.com/watch?v=BYVI4avLZSU
28.7.2022...ပဝတ္တိဝါရ၊ ပစ္စုပန္နဝါရ၊ သမုဒယမူမဂ္ဂမူလီ။
အတီတဝါရ..ပုဂ္ဂလဝါရ။(အဘိသမေတာဝီနံ/အနဘိသမေတာဝီနံ ပါရှင်းပြထားပါသည်)
ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ..(သုဒ္ဓါဝါသဝီထိ ရှင်းပြထား )
ဒုက္ခမူ-သမုဒယမူလီ
                    
သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၆)
https://www.youtube.com/watch?v=sjszwsKpYmU
28.7.2022..အတီတဝါရ..ပုဂ္ဂလောကာသဝါရ...ဒုက္ခမူမဂ္ဂမူလီ။(အနုလုံအနုလောမတဖက်ရ "သုဒ္ဓါဝါသာနံဒုတိယေစိတ္တေဝတ္တမာနေ" ကောက်ရာ၌ 

ပုဂ္ဂိုလ်ပြောရာတွင်"အနာဂါမိဖလဌာန်၊အရဟတ္တဖလဌာန်" ဟု မှားပြောမိသည်ကို "အနာဂါမိဖလဌာန်၊အရဟတ္တ မဂ္ဂဌာန်" ဟု ပြင်ဆင်နားလည်ပေးပါရန်)။
အတီတပုဂ္ဂလော...သမုဒယမူ မဂ္ဂမူလီ။
ပန်_တီ၊ပုဂ္ဂလ..ဒုက္ခမူသမုဒယမူလီ။

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၇)
https://www.youtube.com/watch?v=LKzpbd-Jp1o
28.7.2022...ပန်-တီ၊ပုဂ္ဂလ..ဒုက္ခမူ မဂ္ဂ/သမုမူမဂ္ဂ မူလီ။
ပန်-တီ၊ပုဂ္ဂလော..ဒုက္ခ မူ သမုမူလီ။ဒုက္ခမူမဂ္ဂမူလီ အစ

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၈)
https://www.youtube.com/watch?v=kmbpnLAe_c4
28.7.2022...ပန်-တီ၊ပုဂ္ဂလော..ဒုက္ခမူမဂ္ဂ/သမုမူမဂ္ဂမူလီ။

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၉)
https://www.youtube.com/watch?v=TyHwEj9-zos
5.8.2022..အနာဂတဝါရ၊ပုဂ္ဂလ...ဒုက္ခ မူ သမုဒယမူလီ 
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၀)
https://www.youtube.com/watch?v=7VN2aBYxuWk
5.8.2022...အနာဂတ၊ပုဂ္ဂလ.ဒုက္ခမူမဂ္ဂမူလီ/သမုမူမဂ္ဂမူလီ။(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ)
အနာဂတ၊ပုဂ္ဂလော...ဒုက္ခ မူ သမုဒယမူလီ(ဥပ္ပါဒဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၁)
https://www.youtube.com/watch?v=VAXxVnxHdFM
5.8.2022...အနာဂတ၊ပုဂ္ဂလော၊ဒုက္ခမူသမုဒယမူလီ(နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓဝါရ)။ဒုက္ခမူမဂ္ဂမူလီ(ဥပ္ပါဒ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၂)
https://www.youtube.com/watch?v=XM2iua4za-s
5.8.2022..အနာဂတ၊ပုဂ္ဂလော...ဒုက္ခ မူ မဂ္ဂမူလီ
(နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၃)
https://www.youtube.com/watch?v=aJLHVykmXCU
5.8.2022...အနာဂတ၊ပုဂ္ဂလော...သမု  မူ မဂ္ဂမူလီ
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၄)
https://www.youtube.com/watch?v=HU8r27n4xno
19.8.2022...ပစ်စုပ်ပန်နာ နာဂတဝါရ။
ပုဂ္ဂလ...ဒုက္ခ မူ သမု မူလီ(ဥပ္ပါဒ/နိ/ဥ-နိ)
 (ပဋိလောမတဖက်ရဝိဘင်း..အရူပေမဂ္ဂဿစဖလဿစဥပ္ပါဒက္ခဏေ  အရကောက် မှာပုဂ္ဂိုလ်ပြောရာ၌သော.ဖ၊အောက် မ.၂၊အောက် ဖ.၂ ဟု မှားပြောမိသည်ကိုသော.ဖလဋ္ဌာန်၊

အလယ်မဂ္ဂဋ္ဌာန်၂အလယ်ဖလဋ္ဌာန်၂ ဟု ပြင်ဆင်နားလည်ပေးပါရန်)
ပုဂ္ဂလ...ဒုက္ခ မူ မဂ္ဂမူလီ (ဥပ္ပါဒဝါရ...အစ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၅)
https://www.youtube.com/watch?v=fZVFZI7CLAM
19.8.2022...ပန်-နာ၊ပုဂ္ဂလ...ဒုက္ခ မူ မဂ္ဂမူလီ
  (ဥပ္ပါဒ ဆက်ရှင်း/+နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၆)
https://www.youtube.com/watch?v=wWfSoeik5Gk
19.8.2022..ပန်-နာ၊ပုဂ္ဂလ...သမု မူ မဂ္ဂမူလီ
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ ဝါရ)
  ပန်-နာ၊ပုဂ္ဂလော...ဒုက္ခမူ သမု မူလီ
                           (ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)                           

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၇)
https://www.youtube.com/watch?v=Ou3x116KLmQ
19.8.2022..ပန်-နာ၊ပုဂ္ဂလော...ဒုက္ခ မူ မဂ္ဂမူလီ
 (ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၈)
https://www.youtube.com/watch?v=KmDeSSAc0C0
26.8.2022.
ပန်-နာ၊ပုဂ္ဂလော...သမု မူ မဂ္ဂမူလီ
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥပ္ပါဒနိရောဓ ဝါရ)
တီ-နာ၊ပုဂ္ဂလ...(ဒုက္ခမူသမု/ဒုက္ခမူမဂ္ဂ/သမုမူမဂ္ဂမူလီ)
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၁၉)
https://www.youtube.com/watch?v=-9hujaeJYKg
26.8.2022...တီ-နာ၊ပုဂ္ဂလော(ဒုက္ခမူသမု/ဒုက္ခမူမဂ္ဂမူလီ)
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂၀)
https://www.youtube.com/watch?v=thCx4PGBzi8
26.8.2022...တီ-နာ၊ပုဂ္ဂလော...(သမုမူမဂ္ဂမူလီ)
(ဥပ္ပါဒ/နိရောဓ/ဥ-နိ ဝါရ)

သစ္စယမကကျမ်း သင်ခန်းစာ(၂၁)
https://www.youtube.com/watch?v=dTlnrOAEvhM
26.8.2022...ပရိညာဝါရ 
(သစ္စယမက ပြီးပါ၏)

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား