အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ ပို႔ခ်ေတာ္မူသည့္ပထမငယ္တန္း ပုဒ္စစ္ စာဝါ

(သႏၶိ.နာမ္ပုဒ္စစ္.သုတ္စစ္)

သႏၶိပုဒ္စစ္ကုိ ေလ့လာျခင္း(၁)
https://youtu.be/3PkMOM1_5l0

သႏၶိပုဒ္စစ္ကုိ ေလ့လာျခင္း(၂)
https://youtu.be/QAYeegSXVxc

သုတ္စစ္အပိုင္းကုိ ေလ့လာျခင္း
https://youtu.be/FGEvTzLhw9Y

နာမ္ပုဒ္စစ္ကုိ ေလ့လာျခင္း(၁)
https://youtu.be/D_0Lp_ymcOw

နာမ္ပုဒ္စစ္ကုိ ေလ့လာျခင္း(၂)
https://youtu.be/YdTNJjQ5EsQ

ဗီဒီယိုပို႔ခ်ခ်က္မ်ား