မူလ+ခႏၶယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ မူလ+ခႏၶယမက ပါဠိေတာ္စာအုပ္။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား