အာယတန+ဓာတုယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အာယတန+ဓာတုယမကပါဠိေတာ္ စာအုပ္။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား