သခၤါရယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ သခၤါရယမကပါဠိေတာ္စာအုပ္ေလးပါ။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား