ဓာတုကထာပါရဂူက်မ္း

ဓာတုကထာေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ေကာင္းေလးတစ္အုပ္ပါ။ ဓာတုကထာ(၂) ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ေပးထားေသာ္လည္း ဓာတုကထာ(၁)နဲ႕လည္း ဆိုင္ပါတယ္။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား