မာတိကာေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္ အေျဖမ်ား

အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႀကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္ မာတိကာစာေမးပြဲအတြက္ပါ။ စာအုပ္ Scan ဖတ္ေပးၿပီး ကုသိုလ္ယူသည့္ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ကို ေက်းဇူးအထူးတင္ပါတယ္။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား