ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤသင္ခန္းစာ Slide မ်ား

ဆရာႀကီး ဦးတင္၀င္း(ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) သင္ၾကားပို႕ခ်ထားသည့္ ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤ သင္ခန္းစာ Slide မ်ားကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ Slide မ်ားကို Email ျဖင့္ တကူးတက ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စာသားပို႔ခ်ခ်က္မ်ား