ဓါတုကထာက်မ္း (၁)

ဓာတုကထာ(၁) ဒုတိယပလႅင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာ(၁) ဒုတိယပလႅင္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဓမၼမိတ္ေဆြ ကိုေအာင္သက္ႏိုင္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ပါသည္။  ဒုတိယနယမွ ဆ႒နယ အဆံုးထိ။

 

ဓာတုကထာ(၁)ပထမပလႅင္

ပထမနယအဆံုးထိ၊ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အမည္ မသိရွိရပါ။

ဓာတုကထာ(၁)ပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာပါဠိေတာ္စာအုပ္ေလးပါ။