မူလ + ခႏၶယမကက်မ္း

မူလ-ခႏၶယမက သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ား

ဆရာမႀကီးေဒၚဝင္းျမင့္သိန္း ပို႔ခ်ထားတဲ့ မူလ-ခႏၶယမက သင္ခန္းစာဗီဒီယိုမ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။  Website တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာမႀကီးကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္ပါသည္ခင္ဗ်ာ။

မူလ+ခႏၶယမကပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ မူလ+ခႏၶယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုးဝင္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ ၅ပလႅင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မူလ+ခႏၶယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ မူလ+ခႏၶယမက ပါဠိေတာ္စာအုပ္။