အာယတန + ဓာတုယမက

အာယတန + ဓာတုယမက ပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အာယတန + ဓာတုယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုးဝင္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၇)ပလႅင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အာယတန+ဓာတုယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အာယတန+ဓာတုယမကပါဠိေတာ္ စာအုပ္။