က်မ္းရင္း

ပဉွာ၀ါရ အတူတူေလ့လာၾကမယ္

ဆရာေစာ (Mg Saw) စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ ပဉွာ၀ါရ က်က္မွတ္ပူေဇာ္ၾကမယ္ စာအုပ္ကို ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကေနပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕ေပးတဲ့ ဆရာေစာ (Mg Saw)ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

သခၤါရယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ သခၤါရယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၃) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သစၥယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ သစၥယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၄) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဆ၀ါရသခ်ၤာပါဠိေတာ္အတြက္ဇယား

ဆ၀ါသခ်ၤာပါဠိေတာ္ အတြက္ ဇယားေလးပါ။ Soft copy ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

ပစၥယနိေဒၵသ+ ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ ပါဠိေတာ္မွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ျပဳစုထားသည့္ ပစၥယနိေဒၵသ+ ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ ပါဠိေတာ္မွတ္စုစာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႔ေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္ခင္ဗ်ာ။

Pages