က်မ္းရင္း

ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁)

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားသည့္ ပဉွာ၀ါရသခ်ၤာ(၁) စာအုပ္တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕သည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း အား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

စာပ႒ာန္း၊ ရြာပ႒ာန္းႏွင့္ ငါပ႒ာန္း

မေစာသဇင္ (မႏၱေလး) စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ စာပ႒ာန္း၊ ရြာပ႒ာန္းႏွင့္ ငါပ႒ာန္း စာအုပ္ကို ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤေခါင္းစဥ္ ေအာက္ကေနပဲ တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စာအုပ္ေပးပို႕ေပးတဲ့ မေစာသဇင္ကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤသင္ခန္းစာ Slide မ်ား

ဆရာႀကီး ဦးတင္၀င္း(ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) သင္ၾကားပို႕ခ်ထားသည့္ ဆ၀ါရ၀ိဘဂၤ သင္ခန္းစာ Slide မ်ားကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ Slide မ်ားကို Email ျဖင့္ တကူးတက ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ + ပစၥယနိေဒၵသ သင္ခန္းစာ Slide မ်ား

ဆရာႀကီး ဦးတင္၀င္း(ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) သင္ၾကားပို႕ခ်ထားသည့္ ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ + ပစၥယနိေဒၵသ သင္ခန္းစာ Slide မ်ားကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္၊ Slide မ်ားကို Email ျဖင့္ တကူးတက ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ + ပစၥယနိေဒၵသမွတ္စု

ဆရာႀကီး ဦးတင္၀င္း(ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားတဲ့ ပဉွာ၀ါရ၀ိဘဂၤ + ပစၥယနိေဒၵသမွတ္စု စာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

 

Pages