က်မ္းရင္း

အာယတန+ဓာတုယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အာယတန+ဓာတုယမကပါဠိေတာ္ စာအုပ္။

မူလ+ခႏၶယမကပါဠိအသံဖိုင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ မူလ+ခႏၶယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဆရာဦးတိုးဝင္းထြန္း ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ ၅ပလႅင္ ေျဖရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မူလ+ခႏၶယမကပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ မူလ+ခႏၶယမက ပါဠိေတာ္စာအုပ္။

ဓာတုကထာ(၁)ပထမပလႅင္

ပထမနယအဆံုးထိ၊ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည့္ ပုဂၢိဳလ္အမည္ မသိရွိရပါ။

ဓာတုကထာ(၂)ပါဠိ

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ ဓာတုကထာပါဠိေတာ္စာအုပ္ေလးပါ။

Pages