ပထမႀကီး

Pali Primer (Part-2)

 Lily de Silva ေရးသားၿပီး ဦးပညိႏၵ ဘာသာျပန္ထားသည့္ Pali Primer (Part-2) ကို ဆရာေတာ္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

Pali Primer (Part-1)

 Lily de Silva ေရးသားၿပီး ဦးပညိႏၵ ဘာသာျပန္ထားသည့္ Pali Primer (Part-1) ကို ဆရာေတာ္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

Pali Primer (Part-1)

 Lily de Silva ေရးသားၿပီး ဦးပညိႏၵ ျပဳစုထားသည့္ Pali Primer (Part-1) ကို ဆရာေတာ္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းၿပီး တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ 

အာဂုံမဲ့သဒၵါ

အရွင္ဣေႏၵာဘာသ(နတ္ေမာက္) ေရးသားျပဳစုထားသည့္ အာဂုံမဲ့သဒၵါစာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ တပည့္ေတာ္တို႔ Website မွာ တင္ခြင့္ျပဳသည့္အတြက္လည္း ေက်းဇူးတင္ဝမ္းေျမာက္ပါသည္ဘုရား။