ဆက္သြယ္အႀကံျပဳရန္

ဓမၼေမာ္ကြန္းတိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အႀကံျပဳလိုလွ်င္ dhammaarchivist@gmail.com သို႕ ဆက္သြယ္အၾကံျပဳႏိုင္ပါသည္။