ဓမၼာစရိယႏွင့္ပထမျပန္

အရွင္ဂုဏာလကၤာရ၊ အေျခခံပါဠိသဒၵါပို႔ခ်စဥ္ (အေျချပဳမူလတန္း) အပိုင္း(၁) မွ (၄၀) ထိ

အပိုင္း (၁) မွ အပိုင္း (၄၀)ထိ

ဆရာေတာ္ထံက ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ၍ အေျချပဳမူလတန္း နာမ္ပိုင္းပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

အရွင္ဂုဏာလကၤာရ ပို႔ခ်တဲ့ နာမ္ပိုင္းက အပိုင္း(၇၈) ထိ ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ you tube မွာ တင္ထားတာလည္း ရွိတဲ့အတြက္ ကၽြန္ေတာ္က သီးျခားမတင္ေတာ့ဘဲ Website မွာ တစ္ေနရာတည္းကေန ရွာေဖြလို႔ရေအာင္ စုထားေပးတဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒီ Link မွာ အပိုင္း(၄၀)ထိ စုစည္းထားပါတယ္။

အေျချပဳမူလတန္းညဝါဘာသာရပ္ဆိုင္ရာေဆာင္ပုဒ္မ်ား

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ စုစည္းထားသည့္ PDF ကို မူလတန္းေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

အေျချပဳမူလတန္းဝိနည္းဘာသာရပ္ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ စုစည္းထားသည့္ PDF ကို မူလတန္းေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

 

အေျချပဳမူလတန္းသုကုမာရမဂၢဒီပနီေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ စုစည္းထားသည့္ PDF ကို မူလတန္းေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

 

အေျချပဳမူလတန္းတိကမာတိကာေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ စုစည္းထားသည့္ PDF ကို မူလတန္းေျဖဆိုမည့္သူမ်ား ၾကည့္ရွုေလ့လာနိုင္ေစရန္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

Pages