စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား

၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အစိုးရဓမၼာစရိယေအာင္စာရင္း

၁၃၈၁ (၂၀၁၉) - ခုႏွစ္၊ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ နိကာယ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား

၁၃၈၁ (၂၀၁၉) - ခုႏွစ္၊ (၂၇) ၾကိမ္ေျမာက္ နိကာယ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ား  ျဖစ္ပါသည္။

(၇၁)ၾကိမ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း

(၇၁)ၾကိမ္ေျမာက္ တိပိဋကဓရ၊ တိပိဋကေကာ၀ိဒေရြးခ်ယ္ေရး စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း တင္ေပးလိုက္ပါသည္။

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ဓမၼာစရိယ က်မ္းရင္း (၃)က်မ္းေအာင္၊ (၂) က်မ္းေအာင္၊ (၁) က်မ္း ေအာင္၊ ဂုဏ္ထူးက်မ္းေအာင္ ႏွင့္ အထူးေအာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား စာရင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB Page  မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

 

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ အထူးေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ အထူးေအာင္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း ျဖစ္ပါသည္။

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ (ငယ္ လတ္ ၾကီး) ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ (ငယ္ လတ္ ၾကီး )  ေအာင္စာရင္း (တစ္ႏိုင္ငံလံုး) ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB page မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ အ ေျချပဳမူလတန္း ေအာင္စာရင္း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုႏွစ္ ပါဠိပထမျပန္ အ ေျချပဳမူလတန္း ေအာင္စာရင္းမ်ား ျပည္နယ္ႏွင့္တုိင္းအလိုက္ ျဖစ္ပါသည္။

 

#credit ဦးစႏၵာသီရိ FB page မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၀ိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းမ်ား

၂၀၁၈ ခုနွစ္ ၀ိသုဒၶိမဂ္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း (တစ္ႏိုင္ငံလံုး)