သိမွတ္ဖြယ္ရာအျဖာျဖာ

မဂၤလာတရားေတာ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွုဆရာျဖစ္သင္တန္း (၂၀၁၇) သင္ခန္းစာ Slide မ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း၏ မဂၤလာတရားေတာ္သင္တန္းႏွင့္ ဗုဒၶဘာသာယဥ္ေက်းမွုဆရာျဖစ္သင္တန္း (၂၀၁၇) သင္ခန္းစာ Slide မ်ား။
၂၃-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕မွ ၂၈-၁၂-၂၀၁၇ ရက္ေန႕ နံနက္ ၀၈၀၀ နာရီမွ ညေန ၀၄၀၀ နာရီ ထိ မဂၤလာဗ်ဴဟာအသင္းခ်ဳပ္တြင္ သင္တန္းရွိပါသည္။

PDF: 

အဘိဓမၼာစာေတာ္ျပန္ပြဲ

အဘိဓမၼာစာေတာ္ျပန္ပြဲ

အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းၾကီး စတင္ျဖစ္ေပၚလာပုံ

အဘိဓမၼာ ျပန္႔ပြားေရး အသင္းၾကီး၏ သမိုင္းေၾကာင္းကို တင္ျပရလွ်င္ အသင္း ၾကီး၏ ပထမဦးဆုံး ဥကၠ႒ ဆရာၾကီး ဦးစံေဖ၊ ဆရာၾကီး ဦးဘာဘာ ႏွင့္ ဆရာၾကီး ဦးေက်ာ္ တို႔၏ အေၾကာင္း ေရွးဦးစြာ ေဖာ္ျပရမည္။