သခၤါရယမကက်မ္း

သင်္ခါရယမကပါဠိတော်အသံဖိုင်

အဘိဓမ္မြာပန့်ပွားရေးအသင်းကြီးက ကျင်းပတဲ့ အာဂုံစာမေးပွဲအတကွ် သင်္ခါရယမကပါဠိတော် အသံဖိုင်လေးပါ။ ဦးသောင်းဒန် ရတ်ဖွတ်ပူဇ်သောည်။ (၃) ပလ္လင် ပူဇ်ရောမည် ဖြစ်ပါသည်။

သင်္ခါရယမကပါဠိ

အဘိဓမ္မာပြန့်ပွားရေးအသင်းကြီးက ကျင်းပတဲ့ အာဂုံစာမေးပွဲအတွက် သင်္ခါရယမကပါဠိတော်စာအုပ်လေးပါ။