အႏုသယယမကက်မ္း

အႏုသယ ယမကပါဠိေတာ္အသံဖုိင္

အဘိဓမၼာျပန္႕ပြားေရးအသင္းၾကီးက က်င္းပတဲ့ အာဂံုစာေမးပြဲအတြက္ အႏုသယ ယမကပါဠိေတာ္ အသံဖိုင္ေလးပါ။ ဦးေသာင္းဒန္ ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္သည္။ (၁၁) ပလႅင္ ပူေဇာ္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။