ဓမ္မစရိယ

၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် အစိုးရဓမ္မာစရိယအောင်စာရင်း