ပါဠိပထမပြန်

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် အ ခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် အ ခြေပြုမူလတန်း အောင်စာရင်းများ ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းအလိုက် ဖြစ်ပါသည်။

 

#credit ဦးစန္ဒာသီရိ FB page မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် (ငယ် လတ် ကြီး) အောင်စာရင်း

၁၃၈၀ (၂၀၁၉) ခုနှစ် ပါဠိပထမပြန် (ငယ် လတ် ကြီး )  အောင်စာရင်း (တစ်နိုင်ငံလုံး) ဖြစ်ပါသည်။

 

#credit ဦးစန္ဒာသီရိ FB page မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။