အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး)

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရပို႔ခ်သည့္ပစၥည္းပိုင္း

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရပို႔ခ်သည့္ပစၥည္းပိုင္း 

ပစၥည္းပိုင္း ပုိ႔ခ်ခ်က္ အပိုင္း(၁)
https://youtu.be/f0ITbgSQmWw

ပစၥည္းပိုင္း ပုိ႔ခ်ခ်က္ အပိုင္း(၂)
https://youtu.be/y8MEGiggNSo

ပစၥည္းပိုင္း ပုိ႔ခ်ခ်က္ အပိုင္း(၃)
https://youtu.be/LOOtF1-uPPU

ပစၥည္းပိုင္း ပုိ႔ခ်ခ်က္ အပိုင္း(၄)
https://youtu.be/JFcqMiNymc0

ဝီထိမုတ္ပိုင္း ပို႔ခ်ခ်က္

အရွင္သီလဝံသာလကၤာရ ပို႔ခ်ေတာ္မူသည့္ ပထမငယ္တန္းႏွင့္ သာမေဏေက်ာ္ ဒုတိယဆင့္ဆိုင္ရာ ဝီထိမုတ္ပိုင္း ပို႔ခ်က္ခ်က္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။

အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(တတိယဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(တတိယဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား (၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ) စာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Website တြင္ စာအုပ္တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(ဒုတိယဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(ဒုတိယဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား (၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ) စာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Website တြင္ စာအုပ္တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

 

အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(ပထမဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း စုစည္းပူေဇာ္ထားသည့္ အဘိဓမၼာရိုးရိုးတန္း(ပထမဆင့္) ေမးခြန္းေဟာင္းႏွင့္အေျဖမ်ား (၁၉၉၀ျပည့္ႏွစ္မွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ထိ) စာအုပ္ တင္ေပးလိုက္ပါသည္။ Website တြင္ စာအုပ္တင္ခြင့္ျပဳသည့္ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းအား အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း။

 

Pages