အဘိဓမၼာ (႐ုိး႐ိုး)

သမုစၥည္းပိုင္း

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက သမုစၥည္းပိုင္းကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

 

ရုပ္ပိုင္းအသံဖိုင္

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက ရုပ္ပိုင္းကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

 

စိတ္၊ ေစတသိက္ႏွင့္ ပကိဏ္းပိုင္းအသံဖိုင္

အဘိဓမၼတၳသဂၤဟက်မ္း (သၿဂႋဳဟ္က်မ္း) အပိုင္းကိုးပိုင္းရွိတဲ့ထဲက စိတ္, ေစတသိက္ႏွင့္ ပကိဏ္းပိုင္းမ်ားကို ဓမၼမိတ္ေဆြ ဦးေသာင္းဒန္ က ရြတ္ဖတ္ပူေဇာ္ေပးထားပါတယ္။ အေျချပဳမူလတန္း ေျဖဆိုလိုသူမ်ားႏွင့္ သၿဂႋဳဟ္က်မ္းကို ပိုင္ႏိုင္စြာ ပါဠိေထာက္ႏွင့္တကြ သိထားလိုသူမ်ား အာဂံုေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။

အဘိဓမၼာမွတ္စု

ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္း (ဒိုက္ဦး-သံုးခြ) ေရးသားပူေဇာ္ထားတဲ့ အဘိဓမၼာမွတ္စု (သၿဂႋဳဟ္ ၉ ပိုင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပျခင္း) စာအုပ္ေလး တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။ စိတ္ပိုင္းကေန ကမၼ႒ာန္းပိုင္းအထိ ပါ၀င္ေသာ္လည္း Website ဖြဲ႕စည္းထားပံုေၾကာင့္ ပထမအဆင့္ ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာပဲ တင္ထားပါတယ္။ Ebook ကို Email ျဖင့္ တကူးတက ေပးပို႕လွဴဒါန္းေပးတဲ့ ဆရာႀကီးဦးတင္၀င္းကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

Pages